INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

A. ÚVOD

 1. Súkromie návštevníkov našich webových stránok je pre nás veľmi dôležité a zaviazali sme sa ich chrániť. Tieto pravidlá vysvetľujú, čo s Vašimi osobnými údajmi robíme.
 2. Váš súhlas s používaním súborov cookies v súlade s našimi podmienkami pri prvej návšteve našich webových stránok nám umožňuje použiť súbory cookies pri každej Vašej návšteve nášho webu.

B. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je: Autosklo Hornet, s.r.o., IČO: 31600476 so sídlom Žilinská 774/1, 01701 Považská Bystrica, je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2549/R. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@hornet.sk alebo telefonicky na čísle 0800102020 alebo klasickou poštou.

 C. ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďované, ukladané a používané môžu byť nasledujúce typy osobných údajov:

 1. Informácie o Vašom počítači vrátane IP adresy, geografického umiestnenia, typu a verzii prehliadača a operačného systému;
 2. Informácie o Vašich návštevách a použití týchto webových stránok vrátane zdroja, odporučenia, dĺžky návštevy, zobrazovaných stránok a priechodu webových stránok;
 3. Informácie ako je Vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré zadávate, keď sa prihlasujete k našim e-mailovým službám a/alebo newsletterom;
 4. Informácie, ktorá zadávate pri používaní služieb na našich webových stránkach;
 5. Informácie vygenerované pri používaní našich webových stránok, vrátane toho kedy, ako často a za akých podmienok ich používate;
 6. Informácie súvisiace s Vaším nákupom, použitými službami alebo transakciami, ktoré cez naše webové stránky urobíte a ktoré obsahujú Vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a podrobnosti o Vašej kreditnej karte;
 7. Informácie, ktoré odošlete na naše webové stránky s úmyslom publikovať ich na internete, vrátane Vášho užívateľského mena, profilových obrázkov a obsahu Vášho príspevku;
 8. Informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo cez webové stránky vrátane samotného obsahu a metadát;
 9. Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám pošlete.

Než nám oznámite osobné údaje inej osoby, musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením i spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito zásadami.

D. POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom našich webových stránok, budú použité pre účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach webových stránok. Vaše osobné údaje môžeme využiť na nasledujúce účely:

 1. Správu našich webových stránok a podnikanie;
 2. Prispôsobenie našich webových stránok práve Vám;
 3. Umožnenie využívania služieb dostupných na našich webových stránkach;
 4. Zasielanie tovaru zakúpeného prostredníctvom našich webových stránok;
 5. Poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našich webových stránok;
 6. Zasielanie výpisov, faktúr, pripomienok platieb a vyberanie platieb;
 7. Zasielanie nekomerčných obchodných informácií;
 8. Zasielanie konkrétne vyžiadaných e-mailových oznámení;
 9. Zasielanie nášho e-mailového newsletteru, ak ste oň požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, pokiaľ ho už nevyžadujete.
 10. Zasielanie marketingových informácií týkajúcich sa nášho podnikania alebo podnikania dôkladne vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, a to poštou, alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou (môžete nás kedykoľvek informovať, ak marketingové informácie už nevyžadujete);
 11. Poskytovanie štatistických informácií o našich užívateľov tretím stranám (tieto tretie strany však z týchto informácií nebudú môcť identifikovať žiadneho jednotlivého užívateľa);
 12. Vybavovanie Vami zadaných dotazov a sťažností alebo inak sa Vás týkajúcich v súvislosti s naším webom;
 13. Udržovanie bezpečnosti našich webových stránok a predchádzanie podvodom;
 14. Ďalšie použitie.

Ak odošlete osobné údaje na zverejnenie na našom webe, zverejníme a použijeme ich v súlade s licenciou, ktorú nám poskytnete.

Vaše nastavenie ochrany osobných údajov je možné použiť k obmedzenie zverejnenia Vašich údajov na našom webe a je možné ho upraviť pomocou prvkov ochrany súkromia na tomto webe.

Bez Vášho výslovného súhlasu neposkytneme Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane za účelom priameho marketingu.

E. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme oznámiť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkom, poisťovniam, profesionálnym poradcom, agentom, dodávateľom alebo subdodávateľom tak, ako je to primerane nutné pre účely stanovené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť:

 1. V rozsahu, v akom sme povinný tak urobiť zo zákona;
 2. V súvislosti s akýmkoľvek prebiehajúcim alebo budúcim súdnym konaním;
 3. Za účelom stanovenia, vykonania alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným za účelom predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika);
 4. Kupujúcemu (alebo budúcemu kupujúcemu) akéhokoľvek podnikania alebo aktív, ktoré predávame (alebo o predaji uvažujeme); a
 5. Akejkoľvek osobe, o ktorej sa dôvodne domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o poskytnutie týchto osobných údajov a pokiaľ by podľa nášho názoru mohol takýto súd alebo orgán zverejnenie týchto údajov nariadiť, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách nebudeme Vaše osobné údaje tretím stranám poskytovať.

F. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V tejto časti E sú stanovené zásady a postupy uchovávania údajov, ktorých cieľom je zaistiť, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a mazania osobných údajov.
 2. Osobné údaje, ktoré spracovávame pre akékoľvek účely, sa nesmú uchovávať dlhšie ako pre tento účel alebo účely nevyhnutné.
 3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti si uchovávame dokumenty (vrátane elektronických) obsahujúcich osobné údaje
 4. V rozsahu, v akom sme povinný tak vykonať zo zákona;
 5. Ak sa domnievame, že dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek prebiehajúce alebo budúce súdne jednanie; a
 6. Za účelom stanovenia, vykonania alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným za účelom predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika).

G. BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene Vašich osobných údajov.
 2. Všetky Vami poskytnuté osobné údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chránené heslom a bránou firewall).
 3. Všetky elektronické finančné transakcie zadané cez naše webové stránky budú zašifrované.
 4. Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je zo svojej podstaty neistý a bezpečnosť dát odosielaných cez internet nemôžeme zaručiť.

H. ZMENY

Tieto zásady môžeme občas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Túto stránku by sme mali príležitostne skontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým zmenám v týchto zásadách. Na zmeny v týchto zásadách Vás môžeme upozorniť e-mailom alebo prostredníctvom súkromných správ na našich webových stránkach.

I. VAŠE PRÁVA

Môžete nám nariadiť, aby sme Vám poskytli akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás máme. Poskytovanie takýchto informácií bude podliehať nasledovnému:

 1. Predloženie príslušného dokladu o Vašej totožnosti.

V rozsahu povolenému zákonom môžeme poskytnutie osobných údajov, ktoré požadujete, odmietnuť.

Môžete nám kedykoľvek nariadiť, aby sme Vaše osobné údaje nespracovávali pre marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovne predom súhlasíte s tým, ako Vaše osobné údaje pre marketingové účely použijeme, alebo Vám ponúkneme možnosť odhlásenia z používania Vašich osobných údajov pre marketingové účely.

J. WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naše webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobných údajov a postupmi tretích strán nemáme kontrolu a nenesieme za ne zodpovednosť.

K. AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV

Dajte nám prosím vedieť, ak je treba Vaše osobné údaje, ktoré máme, opraviť alebo aktualizovať.

L. SÚBORY COOKIES

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je webovým serverom odoslaný webovému prehliadaču a webovým prehliadačom uložený. Tento identifikátor je potom odoslaný späť serveru vždy, keď si prehliadače od serveru vyžiada zobrazenie stránky. Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ alebo „relačné“. Trvalé súbory cookies budú uložené webovým prehliadačom a zostávajú v platnosti až do dátumu ich vypršania, ak pred dátumom vypršania nie sú zmazané užívateľom. Relačné súbory cookies naopak vypršia na konci relácie užívateľa po zatvorení webového prehliadača. Súbory cookies bežne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by užívateľa jednoznačne identifikovali, ale osobné údaje, ktoré o Vás ukladáme, môžu byť s informáciami uloženými a získanými zo súborov cookies prepojené. Na našich webových stránkach používame relačné ako aj trvalé súbory cookies.

 1. Mená súborov cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, a dôvody ich použitia, sú uvedené nižšie:
  1. Na našich webových stránkach používame Google Analytics a Adwords k rozpoznaniu počítača a sledovania pohybu na našich webových stránkach, zlepšeniu použiteľnosti webových stránok, analýze použitia webových stránok, správe webových stránok, zabráneniu podvodom a zlepšeniu bezpečnosti webových stránok, prispôsobeniu webových stránok pre každého užívateľa.
 2. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookies.

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny dopad na použiteľnosť webových stránok. Ak súbory cookies zablokujete, nebudete môcť na našich webových stránkach používať všetky funkcie.

 1. Súbory cookies už uložené vo Vašom počítači môžete vymazať.
 2. Vymazanie súborov cookies bude mať negatívny dopad na použiteľnosť webových stránok.