Autosklo> Autosklá - novinky a online poradňa> Iné> Nenahlásenie škody zo strany vinníka

Nenahlásenie škody zo strany vinníka

Otázka:
Chcel by som sa opýtať ako postupovať, pokiaľ vinník uznal vinu - mám nafotené jeho doklady (technický, poistku, meno šoféra) ... auto som si dal obhliadnuť v jeho poisťovni, ale on nehodu nenahlásil na svoju poisťovňu do 15 dní. Na svoje náklady som si dal auto spraviť, zaniesol faktúru do poisťovne a tá mi nechce peniaze vyplatiť, pretože to on nenahlásil. Ďakujem

Odpoveď:
V prípade, že vinník uznal svoju vinu a škodu len zabudol do 15 dní nahlásiť na svoju poisťovňu, môže tak urobiť dodatočne, za čo mu môže poisťovňa udeliť pokutu, čo je však individuálne v závislosti od poisťovne.

V prípade, že vinník pri nehode svoju vinu uznal, avšak škodu nenahlásil a popiera, že škodu spôsobil, je možné nárokovať si škodu v poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie, ak máte k dispozícii podpísané uznanie škody zo strany vinníka a nahlásili ste škodu na poisťovňu vinníka.

V prípade, že takéto písomné uznanie škody k dispozícii nemáte, avšak máte k dispozícii údaje od vinníka (číslo zmluvy jeho povinného zmluvného poistenia, meno, adresu vodiča resp. majiteľa vozidla, značku a typ vozidla a evidenčné číslo) a máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame uplatniť si náhradu škody zo svojho havarijného poistenia a spoluúčasť si nárokovať od poisťovne škodcu. Stačí vypísať tlačivo "Oznámenie poškodeného o uplatnení si nároku na náhradné poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla", ktoré spolu so zápisom o obhliadke od technika poisťovne a faktúrou za opravu, zašlete na adresu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak havarijné poistenie uzatvorené nemáte, obráťte sa rovnako na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

V prípade, že sa v budúcnosti stanete účastníkom dopravnej nehody, resp. Vám bude spôsobená škoda na vozidle, odporúčame zvoliť nasledovný postup: 

1. Vymeniť si s vinníkom nasledujúce údaje:

a) číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia,

b) meno, telefónne číslo a adresa vodiča a majiteľa vozidla,

c) značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla.

2. Spísať s vinníkom "Správu o nehode" alebo postačí použiť čistý papier, na ktorom zaznamenáte vzájomnú dohodu (uznanie spôsobenej škody) a spolu s vinníkom ju podpíšete. Na pobočke poisťovne, v ktorej je vinník poistený, čo najskôr odovzdajte spísaný záznam spolu s Vami vyplneným Hlásením poistnej udalosti.

Spísaním záznamu o nehode sa chránite pre prípad, ak poistený škodu nenahlási na svojej poisťovni alebo odmietol uznať svoje zavinenie. Potom je na poškodenom, čiže na Vás, aby preukázal poisťovni, že za škodu zodpovedá jej poistenec. Ak nezískate vinníkom podpísaný záznam o dopravnej nehode, môže sa Vám stať, že škodca neskôr zavinenie nehody poprie, neoznámi škodovú udalosť a jeho poisťovateľ Vám ako poškodenému odmietne poskytnúť poistné plnenie. Taktiež odporúčame škodu zdokumentovať, na čo môžete využiť i mobilný telefón a odfotografujte si nehodu a poškodenie Vášho vozidla.


Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Neváhajte a napíšte nám, obratom Vám odpovieme. Vašu otázku spolu s odpoveďou uverejníme i na našej webovej stránke, aby sme tak pomohli i ostatným. Tvorte náš web spolu s nami!

Iné